Privacy Verklaring

Volgens de AVG Wet


ZWINZICHT

Zwinzicht Privacy Verklaring ▼
Meine en Maaike van Dijk, hierna te noemen “Zwinzicht”, statutair gevestigd te Harich ingeschreven in het handelsregister onder nummer 01122070 en bereikbaar via info@zwinzicht.nl verklaart:

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle websitebezoeken, contacten en overeenkomsten met Zwinzicht. In het kader van de door Zwinzicht uit te voeren activiteiten, ontvangt, verzamelt en administreert Zwinzicht persoonsgegevens van haar klanten. Zwinzicht verklaart dat zij deze persoonsgegevens uitsluitend verzamelt en administreert om uitvoering te geven aan de binnen Zwinzicht geldende doelstellingen en het in dat verband optimaal behartigen van de belangen van haar klanten.

Zwinzicht respecteert de privacy van personen wiens persoonsgegevens door haar worden verzameld en geadministreerd en beoogt een zorgvuldige omgang met die persoonsgegevens. Zwinzicht spant zich er voor in om geldende wettelijke regelgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679) (AVG) en de overige toepasselijke privacy wetgeving na te leven. Zwinzicht behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen om de conformiteit met geldende en toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen.

Waarom verwerkt Zwinzicht uw gegevens?
Wanneer u een dienst of diensten afneemt verzamelt Zwinzicht uw persoonsgegevens op grond van uw relatie met Zwinzicht, zodat Zwinzicht haar activiteiten - in het belang van haar klanten - optimaal kan uitvoeren en de klantadministratie kan voeren.

Over welke persoonsgegevens gaat het?
Persoonsgegevens worden zodra een dienst wordt geleverd digitaal ingevoerd, op dat moment zijn de persoonsgegevens elektronisch vastgelegd in de administratie van Zwinzicht.
De minimaal noodzakelijke gegevens die ingevoerd worden zijn:
• Naam
• Adres
• Postcode
• Vestigings- /Woonplaats
• Email adres
• Telefoonnummer
 
Zwinzicht zal niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs nodig is om haar activiteiten te kunnen uitvoeren. Daarnaast zal Zwinzicht de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.

Wat doet Zwinzicht met uw gegevens?
Zwinzicht voert een debiteurenadministratie. De volgende verwerkingsdoelen zijn van toepassing:
• Contact- en adresgegevens
• Facturering
• Financiële verwerking facturen van klanten
• Zwinzicht specifieke informatievoorziening naar u via post, email of telefoon.

Voor de financiële administratie:
Gegevens:
Naam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag:
Uitvoering van de diensten / rechtmatig belang /wettelijke verplichting
Bewaartermijn:
Zeven jaar na einde lopend boekjaar

Zwinzicht verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die Zwinzicht gebruikt
Zwinzicht gebruikt enkel cookies of vergelijkbare technieken voor het showen van social media, zoals Facebook en Instagram.

Uw rechten op uw persoonsgegevens
U kunt bij Zwinzicht middels een schriftelijk verzoek uw gegevens opvragen en vervolgens controleren en aanpassen.

Verwijderen van uw persoonsgegevens
Op schriftelijk verzoek van u, als Zwinzicht klant, zal Zwinzicht door haar geadministreerde persoonsgegevens van verzoeker zo spoedig mogelijk - doch uiterlijk binnen 12 maanden - uit haar administratie verwijderen, behoudens de informatie welke onder de fiscale (en/of andere wettelijke) bewaarplicht valt.

Inzage door derden
Zwinzicht zal persoonsgegevens niet delen met derden buiten Zwinzicht zonder uw toestemming. Zwinzicht zal meewerken aan een wettelijk of strafrechtelijk verzoek tot inzage van persoonsgegevens.

Beveiliging van uw gegevens
Zwinzicht treft organisatorische en technische maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens en administratiegegevens alsmede om misbruik en verlies daarvan te voorkomen.

Deze privacy statement kan tussentijds worden gewijzigd. Het is verstandig die regelmatig na te lezen op www.zwinzicht.nl Deze versie is het laatst gewijzigd op 14-03-2022
.

Deze website maakt gebruik van social media cookies. Lees onze privacy verklaring.